Main Categories

แผ่นทองแดง
Copper Strip
ทองเหลืองแผ่น
Brass Strip
US$7.50 - US$8.50/กิโลกรัม
100 กิโลกรัม (Min. Order)
US$7.20 - US$8.50/กิโลกรัม
100.0 กิโลกรัม (Min. Order)
US$7.50 - US$8.50/กิโลกรัม
100.0 กิโลกรัม (Min. Order)
US$7.50 - US$8.50/กิโลกรัม
100.0 กิโลกรัม (Min. Order)
US$7.20 - US$8.50/กิโลกรัม
100.0 กิโลกรัม (Min. Order)
US$7.50 - US$8.50/กิโลกรัม
100.0 กิโลกรัม (Min. Order)
US$5.50 - US$6.50/กิโลกรัม
100 กิโลกรัม (Min. Order)
US$7.60 - US$8.80/กิโลกรัม
100 กิโลกรัม (Min. Order)
US$6.50 - US$7.20/กิโลกรัม
100 กิโลกรัม (Min. Order)
US$7.00 - US$7.50/กิโลกรัม
100 กิโลกรัม (Min. Order)
US$5.60 - US$6.50/กิโลกรัม
100 กิโลกรัม (Min. Order)
US$4.60 - US$5.20/กิโลกรัม
500 กิโลกรัม (Min. Order)
US$4.50 - US$5.00/กิโลกรัม
100 กิโลกรัม (Min. Order)
US$4.50 - US$5.00/กิโลกรัม
500 กิโลกรัม (Min. Order)
US$4.60 - US$5.20/กิโลกรัม
100 กิโลกรัม (Min. Order)
US$4.50 - US$5.00/กิโลกรัม
500 กิโลกรัม (Min. Order)
US$4.60 - US$5.20/กิโลกรัม
100 กิโลกรัม (Min. Order)
US$4.60 - US$5.20/กิโลกรัม
100 กิโลกรัม (Min. Order)
US$4.50 - US$5.00/กิโลกรัม
500 กิโลกรัม (Min. Order)
US$4.50 - US$5.20/กิโลกรัม
100 กิโลกรัม (Min. Order)
US$4.60 - US$5.20/กิโลกรัม
100 กิโลกรัม (Min. Order)
US$4.50 - US$5.00/กิโลกรัม
500 กิโลกรัม (Min. Order)

Products Recommended

US$5.50 - US$6.50/กิโลกรัม
100 กิโลกรัม (Min. Order)
US$4.50 - US$5.00/กิโลกรัม
100 กิโลกรัม (Min. Order)
US$7.50 - US$8.50/กิโลกรัม
100.0 กิโลกรัม (Min. Order)
US$6.20 - US$6.80/กิโลกรัม
100 กิโลกรัม (Min. Order)
US$4.50 - US$6.50/กิโลกรัม
500.0 กิโลกรัม (Min. Order)
US$4.50 - US$5.00/กิโลกรัม
500 กิโลกรัม (Min. Order)
ส่งข้อความไปยังเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมผู้จัดจำหน่าย

Messeageได้ส่งสำเร็จ.

ตรวจสอบของคุณmesseagesบน Messeageศูนย์<>,ผู้จัดจำหน่ายwillcontactsเร็วๆนี้