Main Categories

Tấm đồng
Copper Strip
Brass Tấm
Brass Strip
7,50 US$ - 8,50 US$/Kilogram
100.0 Kilogram(Min. Order)
7,50 US$ - 8,50 US$/Kilogram
100.0 Kilogram(Min. Order)
7,20 US$ - 8,50 US$/Kilogram
100.0 Kilogram(Min. Order)
7,50 US$ - 8,50 US$/Kilogram
100.0 Kilogram(Min. Order)
7,50 US$ - 8,50 US$/Kilogram
100 Kilogram(Min. Order)
7,20 US$ - 8,50 US$/Kilogram
100.0 Kilogram(Min. Order)
5,50 US$ - 6,50 US$/Kilogram
100 Kilogram(Min. Order)
7,60 US$ - 8,80 US$/Kilogram
100 Kilogram(Min. Order)
6,50 US$ - 7,20 US$/Kilogram
100 Kilogram(Min. Order)
7,00 US$ - 7,80 US$/Kilogram
100 Kilogram(Min. Order)
7,00 US$ - 7,50 US$/Kilogram
100 Kilogram(Min. Order)
5,60 US$ - 6,50 US$/Kilogram
100 Kilogram(Min. Order)
4,50 US$ - 5,00 US$/Kilogram
500 Kilogram(Min. Order)
4,50 US$ - 5,00 US$/Kilogram
100 Kilogram(Min. Order)
4,50 US$ - 5,00 US$/Kilogram
500 Kilogram(Min. Order)
4,60 US$ - 5,20 US$/Kilogram
500 Kilogram(Min. Order)
4,60 US$ - 5,20 US$/Kilogram
100 Kilogram(Min. Order)
4,60 US$ - 5,20 US$/Kilogram
100 Kilogram(Min. Order)
4,50 US$ - 5,00 US$/Kilogram
500 Kilogram(Min. Order)
4,50 US$ - 5,00 US$/Kilogram
500 Kilogram(Min. Order)
4,50 US$ - 5,20 US$/Kilogram
100 Kilogram(Min. Order)
4,60 US$ - 5,20 US$/Kilogram
100 Kilogram(Min. Order)
4,60 US$ - 5,20 US$/Kilogram
100 Kilogram(Min. Order)
4,60 US$ - 5,20 US$/Kilogram
100 Kilogram(Min. Order)

Products Recommended

7,50 US$ - 8,50 US$/Kilogram
100.0 Kilogram(Min. Order)
7,00 US$ - 7,80 US$/Kilogram
100 Kilogram(Min. Order)
5,50 US$ - 6,50 US$/Kilogram
100 Kilogram(Min. Order)
4,50 US$ - 5,00 US$/Kilogram
100 Kilogram(Min. Order)
4,50 US$ - 5,00 US$/Kilogram
500 Kilogram(Min. Order)
4,50 US$ - 6,50 US$/Kilogram
500.0 Kilogram(Min. Order)
6,20 US$ - 6,80 US$/Kilogram
100 Kilogram(Min. Order)
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.